Podmínky ubytování

OBECNÉ PODMÍNKY, UBYTOVACÍ ŘÁD A STORNO PODMÍNKY

platné od 1.1.2023

Provozovatel „Podhradí Landštejn“

Bc. Milada Dvořáková, Pomezí pod Landštejnem 17, 378 81, Staré Město pod Landštejnem

IČ 76494217

Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytování není vhodné pro děti do 12 let.

Objednání a rezervace ubytování

 • Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen „pobyt“) a klientovi vzniká závazek zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu.
 • Ubytování je možné objednat elektronicky přes rezervační formulář na našich webových stránkách, e-mailem, případně telefonicky.
 • Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy ve výši 50 % z celkové ceny pobytu, zaplacené nejpozději do data splatnosti uvedené na zálohové faktuře.

Ceny ubytování

 • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupného na našich webových stránkách. V ceně je zahrnuta spotřeba vody, energií a dřeva, mimo místní poplatky za ubytovanou osobu a den. Místní poplatek z pobytu je host povinen uhradit v den ukončení pobytu.
 • Pro potvrzení závazné objednávky je nutné uhradit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny pobytu.
 • Doplatek z celkové ceny pobytu je splatný nejpozději 30 dnů před začátkem termínu pobytu.
 • Záloha i doplatek za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele na základě vystavené faktury před začátkem doby sjednaného ubytování (v termínu začátku pobytu je podmínkou, aby již byly peníze připsány na účet ubytovatele).

Storno podmínky

 • Při zrušení rezervace více než 60 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 20 % z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace 30 – 60 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 • Při zrušení rezervace méně než 30 před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 80% z celkové ceny pobytu.

  

Začátek a konec ubytování

 • Ubytovat je možné pouze osoby, které předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
 • Ubytování domácích zvířat není možné z hygienických důvodů.
 • Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a hostem.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 15:00 – 18:00, v den ukončení pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 11:00 hodin (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit).

 

Pravidla ubytování

 • Prostory v podkroví jsou hostům přístupné pouze bez bot s ohledem na skleněnou podlahu.
 • V celém objektu je zakázáno kouřit, používat svíčky a otevřený oheň a přemisťovat nábytek.
 • Topení v objektu je zajištěno podlahovým topení, provoz zajišťuje provozovatel dle potřeby. Hosté nejsou oprávněni zasahovat do ovládání tepelného čerpadla a elektroinstalace včetně kamerového systému a zabezpečení domu.
 • Host je povinen řádně nakládat s odpadem včetně jeho třídění do předem připravených nádob, které jsou umístěny v suterénu domu.
 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.
 • V době od 22:00 do 08:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 • Při odchodu z domu je host povinen vypnout spotřebiče, zavřít okna a zamknout dům.
 • Kola a ostatní neskladné věci může host odložit pouze v „kolárně“. Host je povinen svůj majetek zabezpečit před odcizením. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu.
 • V případě způsobení škody hostem je host povinen tuto škodu plně nahradit do výše celkových nákladů na opravu.
 • Provozovatel nezodpovídá hostu za škody, které nezavinil.
 • Host je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků za pobyt.
 • Host je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.
 • Při závažném porušení povinnosti hosta může provozovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host je pak povinen dům neprodleně opustit.